TheNaturalWarrior

Arvegullet som forsvant

Lagret under: bank-gullbeholdning, norges on november 7, 2007 at 3:56 pm

5. mars 2007 publiserte jeg min artikkel ”Norges Gullbeholdning” her på bloggen. Bakgrunnen til min bekymring var det jeg lærte av å lese hva diverse eksperter på verdifulle metaller skrev om hva som skjedde med gull, sølv, produksjon av stadig større mengder papirvaluta, sentralbanksalg av gullbeholdningene i de vestlige landene, skapte og oppblåste finansbobler som boligsektoren og ved ukritiske utlån av penger til lave renter til forbruk i stor skala, økning av oljeprisen og generell inflasjon som bare vil tilta globalt. Artikkelen ble skrevet på sommeren eller høsten 2006 og publisert i Vesterålen.

 

Se ”Norges Gullbeholdning” her:

http://www.vgb.no/21917/perma/172499

 

I forbindelse med artikkelen, tok jeg kontakt med Norges Bank i et forsøk på å klargjøre hva som hadde skjedd. Korrespondansen som følger:

 

5. juni 2006, e-post til Norges Bank:

 

”Jeg ble overrasket over å se på Norges Bank sin internettside at man har solgt praktisk talt alt av gullreservene i første kvartal av 2004 til en pris av mellom ca. 390 til 425 dollar.

 

Prisen på gull er idag på rundt 650 dollar og mange gullanalytikere spår en gullpris i nær fremtid på flere tusen dollar. Det sies videre at dette ikke kun skyldes fallende dollar, men også stigende oljepris og at mange søker sikker tilflukt i gull i en urolig verden som kan føre til en global økonomisk depresjon.

 

At argumentet for salget var at man hadde så lite gull i utgangspunktet, er omtrent like fornuftig som om en argumenterer med at en sulten familie kvitter seg med sitt eneste brød fordi de likevel har så lite mat!

 

Jeg tror ikke at folk flest er klar over at Norge ikke har noe gull lengre. 3 1/2 tonn og 7 gullbarrer er for ingenting å regne for en nasjon, spesielt ikke en rik nasjon som Norge.

Jeg filosoferer over hvordan de ansvarlige i Norges Bank vil forklare for befolkningen denne situasjonen, dersom vi får en økonomisk krise og våre investeringer utelukkende er bundet opp i verdipapirer som kan reduseres til lite og ingenting dersom en slik krise fører til massekonkurser. En kan også spekulere i hvor stort tapet allerede er, bare som følge av den dramatisk fallende dollaren.

 

Jeg vil benytte denne anledningen til å protestere mot en slik tankegang som jeg anser for å være korttenkt og meget risikabelt. Jeg mener at Norges Bank ikke bare burde ha holdt på sine gullreserver, men også øket dem dramatisk slik som land som Kina gjør ved å øke sine reserver fra 500 tonn til 2500 tonn. Rapporter jeg har lest sier det samme gjelder Russland og at det har foregått et salg av gull fra vestlige til østlige land.

 

Salget av, som Norges Bank har sagt at gull er, denne dårlige formen for investering, har så langt ført til et tap på mere enn 50%. Jeg vil spørre om Norges Bank fortsatt holder fast på denne politikken, eller om man nå vil sikre landets økonomiske interesser ved å kjøpe opp gull?”

 

Svar fra Norges Bank, 12. juni 2006:

 

”Jeg viser til din e-post av 5. juni der du tar opp gullsalget som Norges Bank gjennomført i 1. kvartal 2004

Som jeg antar du allerede har lest på Norges Banks hjemmeside, sendte Norges Bank ut en pressemelding 28. januar 2004 etter at om lag halvparten av gullsalget var gjennomført. En noe mer detaljert redegjørelse er gitt i Norges Banks årsberetning for 2004, side 72, Den finnes på www.norges-bank.no/publikasjonser/arsberetning/2004/. Som det fremgår der, ble inntektene av salget, om lag 3,1 milliarder kroner, overført til investeringsporteføljen i valutareservene. Investeringsporteføljen som ved utgangen av 1. kvartal i år utgjorde 212,7 milliarder kroner, er plassert i et bredt utvalg av utenlandske verdipapirer både aksjer og rentebærende verdipapirer. Avkastningen på investeringsporteføljen offentliggjøres både i Norges Banks årsberetning og på internett.

Til slutt i din e-post stiller du spørsmål om Norges Bank har planer om å kjøpe gull. Det forligger ikke planer om å kjøpe gull.”

Med vennlig hilsen

Asbjørn Fidjestøl
Director, Department for Market Operations and Analysis
Norges Bank/Monetary Policy Wing

 

12. juni 2006, e-post til Norges Bank,:

 

”Takk for svaret. Jeg hadde faktisk ikke forventet det, så det er en absolutt
pluss.
Jeg er likevel ikke enig i salget av gull selv om jeg skjønner at
forskjellige personer ser de økonomiske forholdene på forskjellige måter.
Jeg har sett at sentralbankene i Europa samlet sett i de senere årene har
solgt gull og at det ser ut til å være en samordnet innsats som er
koordinert.

Så langt jeg har forstått gullanalytikere har dette forhold kunstig holdt
nede prisen på gull. Dette kan imidlertid ikke fortsette fordi det er
begrenset hvor mye gullreserver som eksisterer i disse bankene. Dette i
sammenheng med at etterspørselen etter gull vil fortsette i en situasjon med
begrenset utvinning og økt behov for safe havens.

Jeg fremholder derfor min protest mot dette salget og min skepsis mot at man
ikke vil revurdere holdningen til gull.
La oss for nasjonens skyld da håpe på at jeg tar feil og at papirverdiene
ikke vil feile så lenge Norges Bank ikke er interessert i gull. I en volatil
verdenssituasjon er jeg redd for at det er en for stor risiko å ta.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre Norges Bank til å straks, og siden gull
er midlertidig presset i pris, til å øke sin portefølje til minst 10% av
sine verdier.
Dersom vi får store problemer i fremtiden på grunn av børskrakk og manglende
egentlige penger (gull) i bakhånd, vil jeg ikke nøle med å bekjentgjøre
dette feiltrinnet til allmenheten.”

 

Plyndringen av vår gullreserve

 

I de 1 ½ årene som har gått siden jeg skrev om Norges gullbeholdning, må jeg bare konstantere at min bekymring har vist seg å være berettiget.

 

Halvparten av de 33,5 tonnene med gull som Norges Bank solgte i første kvartal av 2004 fant sted i januar måned. Gjennomsnittskursen mellom dollar og kroner var da 6,80. Gjennomsnittlig gullpris var i samme tidsrom $413,99 som omregnet til kroner kostet 2.815,-.

 

Gjennomsnittlig valutakurs for norske kroner målt mot 1 US dollar var i juni 2006 på 6,19 kroner. Det var da jeg tok kontakt med Norges Bank. Dersom man på dette tidspunktet kjøpte en unse med gull (31,1 gr.) til gjennomsnittsprisen på spotmarkedet for gull for juni 2006 til $596,15, ville det ha blitt 3.690 kroner.

 

La oss så se på tallene for idag, onsdag 7. november 2007. Prisen ligger for øyeblikket og vipper rundt $840 per unse. Dollaren har igjen rast raskt i verdi i forhold til kroner og er nå på ca. 5,28. Det gir en omregnet pris på 4.435 kroner for en troy unse med rent gull.

 

Man kan helt klart se av tallene at selv om den dramatisk økte gullprisen delvis skyldes en stadig svakere dollar, har gullprisen også steget dramatisk i forhold til norske kroner. Det viser at nedgangen i valuta er global, det er bare at US dollar synker raskere i verdi enn andre valutaer. Dette skyldes i følge eksperter, som for eksempel den amerikanske presidentkandidat Ron Paul, en inflasjon i pengemengden. USA øker mengden med dollar med 13% per år. Hva tallene er for norske kroner vet jeg ikke, men også vi er ofre for den skjulte skatten som inflasjon representerer.

 

33,5 tonn skal etter mine beregninger tilsvare 1,072 millioner troy unser. Norges Bank opplyste at inntekten av salget var på omlag 3,1 milliarder kroner. Med dagens priser ville den lille nasjonalskatten vår på 33,5 tonn ha vært verdt over 900 millioner dollar eller omregnet i overkant av 4,75 milliarder kroner. På mindre enn 4 år har vi tapt ca. 1,65 milliarder kroner, eller nesten 53%. Det er imidlertid mye verre at vi ikke lengre har gull som gjennom tusenvis av år har vært brukt som penger og representerer virkelige verdier, anerkjent over alt i verden. Norske kroner er som alle andre valutaer totalt frikoblet reelle verdier som gull. Den flyter og er opprettholdt utelukkende av tiltro av at den har verdi.

 

Hvorfor er gull så viktig?

 

Gull har alltid vært av verdi og i mesteparten av menneskets historie med bruk av penger, har gull og sølv vært det foretrukne. Det er bare de siste tiårene at valutaene som tidligere var refleksjon av gull-og sølvverdier og ved lov skulle kunne innløses i gull og sølv, har opphørt å ha noen kobling med disse verdifulle metallene. Dette har ført til inflasjon av pengemengden og et ikke-bærekraftig forbruk av penger til alle mulige gode formål og mange dårlige formål, som kriger. Med gull som basis i et pengesystem sier eksperter jeg har tiltro til, at de mange krigene og finansboblene vi har sett de siste årene ikke ville ha vært mulig. Gull og sølv maner til finansiell edruelighet med andre ord.

 

Nå ser vi en aksellererende finansiell uro i verden som følge av at dette systemet er i ferd med å bryte sammen. Oljen har økt raskt i pris og nærmer seg nå $100, valutaene mister verdi, spesielt den amerikanske dollaren. Priser på mat og energi øker dramatisk, inflasjonen tiltar på verdensbasis. Tiltroen til banker begynner nå å briste. Det som for kort tid siden var utenkelig, er nå i ferd med å skje. For noen uker siden sto folk i lange køer utenfor en av England’s største banker for å ta ut sine sparepenger. Verdens største bank, Citigroup, har store tap. Mange andre giganter innenfor mange områder sliter og vi kan forvente store konkurser i månedene som kommer. Midtstrømsmedia prøver febrilsk å legge positive vinklinger på utviklingen på børsene, mens sentralbanker pøser inn penger for å holde hele systemet gående.

 

Den amerikanske middelklassen har de siste årene levd på lånte penger og ser nå at den største veksten har vært innenfor tjenestytingen fordi myndighetene har lagt forholdene til rette for at millioner av arbeidsplasser har blitt flyttet til utlandet. Mange må stadig ta nye ekstrajobber for å ha samme levestandard i en tid med pressede lønninger, økte skatter og økt inflasjon. Amerikanerne har ennå ikke fått føling med hvor mye mindre dollaren er verdt og noen venter en seriøs resesjon eller til og med økonomisk depresjon innen neste sommer.

 

Pensjonsfondet-utland som skal være på rundt 2000 milliarder kroner nå, har en andel i aksjemarkedet i USA på 30,5% og Norges Bank’s valutareserver i US Dollars var 28,8% pr. 30. juni 2007. USA er altså det enkeltlandet som Norges Bank har satset mest på og jeg er ganske sikker på at vi vil oppleve at milliarder av kroner blir borte etterhvert som det rakner fullstendig i USA og når dette brer seg også ellers i verden.

Bare i Citigroup som jeg omtalte tidligere, har Pensjonsfondet aksjer for nesten 2 milliarder kroner pr. 31/12 2006.

 

Slik jeg ser det har vi kommet langt her til lands med å oppgi vår selvstendighet, det ser vi tydelig med konsekvensene av at politikerne tvangsinnmeldte Norge inn i EØS, selv om det er straffbart i følge Grunnloven. Vi kan nå ikke gjøre stort uten tillatelse fra EU, FN, NATO og det viser seg at vi heller ikke har full kontroll på våre oppsparte midler fra olje-og gasseventyret. Sentralbanksjefene i Norges Bank har vært med i den hemmelige Bilderberg-klubben som avholder møter der åpenhet er strengt forbudt. Bilderberg blir stadig anklaget for å sette politiske agendaer og således ha stor innflytelse over hva som skjer i verden på forskjellige områder, også på økonomi.

 

Kunnskapsrike mennesker innenfor gullmarkedet sier at sentralbankene har samarbeidet om salg av sine gullreserver for å opprettholde tilliten til papirvalutaene og finansmarkedene. De samme ekspertene har sagt at dette har holdt gullprisen på et kunstig lavt nivå i årevis, men at det ikke kan fortsette. De mange hundre tonn som gjennom årene har vært solgt har nå blitt assimilert og det er klart for enhver at gullprisen likevel eksploderer i verdiøkning i forhold til papirvalutaer.

Det er i virkeligheten et bedrag når man snakker om frie markeder all den tid sentralbankene manipulerer markedene for kortsiktig måloppnåelse av en eller annen art.

 

Jeg håper virkelig ikke at jeg er alene om å flippe ut med det som her skjer.

Vi kan ikke stole på at myndighetene ved Norges Bank vil sikre våre verdier og sørge for at vi har en levelig pensjon når den tiden kommer. Våre verdier kommer til å bli plyndret, det er jeg overbevist om. Inflasjon, konkurser, kriger, moralsk forfall, tap av rettigheter og en retning mot en fascistisk verdensorden er slik jeg ser utviklingen fremover. Nå må folk som vil finne ut hva som egentlig skjer, slutte å feste lit til Store Media som i hovedsak viser et falsk vrengebilde av verden. Nå er tiden overmoden for vanlige folk å gjøre sine tiltak for å sikre de verdiene de måtte ha. Reduser gjeld og forbruk og bruk mere på varige verdier som gull.

 

Referanser:

 

http://www.silverbearcafe.com/private/home.html

 

http://www.norges-bank.no/

 

http://www.orapp.no/bors_og_aksjetips/20071015/wall_street_citigroup_sjokkerer/

 

http://www.house.gov/paul/tst/tst2005/tst120505.htm

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.  |  Tilbakesporings-URL

 1. Meget bra innlegg,med berettiget kritikk.

  Forstår økonomer forskjellen på papirvaluta og realkapital?

  Noen som har tips om kjøp av gull?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Om de forstår det, vises det ikke på den jobben de gjør i alle fall. Norges Bank er medlem av et kartell av sentralbanker. Vi må bare innse at de ikke arbeider for å sikre våre penger og vi må selv ta ansvar for vår økonomiske fremtid. Jeg tipper de stadige rapportene om hvor mye fondet har økt i verdi fra det ene kvartalet til det neste blir snart heller et spørsmål om hvor mye vi har tapt.

  Det er heldigvis lett å kjøpe gull for privatpersoner. Du kan gjøre det via mynthandlere for eksempel. Det er også klokt å kjøpe sølv. Ta gjerne kontakt pr. e-post hvis du trenger tips om dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Meget bra artikkel. Jeg tror du har helt rett i dine antakelser og bekymring. Oljefondet vil etter hvert være pill-råttent! Hadde folk virkelig visst hva som skjer i Norge tror jeg de hadde hatt problemer med å få sove…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Har ingen epostleser i funksjon så jeg finner ikke adressa di.

  Tips mottas gjerne på:gullinfo@yahoo.no

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Se min kommentar til Kystpartiets artikkel “Regjeringen sløser veipengene på børsen” her:

  http://www.vgb.no/268...

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Uten at jeg kjenner økonomenes syn, går jeg ut fra at gullbeholdningen i dag oppfattes som mest symbolsk? Det var en tid da gullmengden faktisk sto i sammenheng med statens reelle kassabeholdning og pengemengden som var i omløp, men det var jo også en tid da statsbudsjettet var langt mindre enn i dag. Og det begynner å bli lenge siden vestlige land forlot gullstandarden.

  Uansett hva vi ankrer valutaen til, er det vel et faktum at verdien bestemmes av verdiskapningen i samfunnet på ethvert tidspunkt, ikke hvor stor gullbeholdning vi har liggende i et underjordisk bankhvelv?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Historisk har all valuta som ikke hadde sin basis i gull og sølv før eller senere gått til grunne.

  Verdien er ikke grunnlagt på verdiskapning siden det blir produsert mye mere papir-og digitale penger enn selv de mest optimistiske veksttallene. Amerikansk økonomi går nedover mens pengemengden øker dramatisk, det samme skjer i andre land i varierende grad. Derfor får man penger med stadig mindre verdi og som jeg skrev, har ikke dette gitt seg de store utslagene i gullprisene fordi disse har vært manipulert ved sentralbanksalg. Dette har nå snudd og vi vil få se gullets egentlige verdi eller sagt på en mere riktig måte, hvor mye papirvalutaene har sunket i verdi.

  Mange har som deg vært ledet til å tro at gull er symbolsk eller barbarisk og gammeldags. Jeg tror imidlertid at vi i tiden som kommer vil få en kraftig lærepenge. Helt fortjent. Man kan ikke spekulere seg til verdiskaping. Gull kan ikke produseres men det kan valuta i uendelige mengder. Hva skjer når man har mye av en ting? Jo, etterspørselen og dermed verdien synker.

  Og hvordan måler man verdiskaping eller vekst som det ofte kalles? Det sies at dersom man selv klipper sin plen vil det ha ingen betydning men at det legges til brutto nasjonalprodukt hvis man får noen andre til å gjøre det og betaler for det. Ble ikke samme jobb gjort selv om penger skiftet hender? Man kan dermed ha stor økonomisk vekst samtidig som man produserer lite og eksporterer lite. USA er jo et eksempel på det. Det er jo ikke bærekraftig verdiskaping av den grunn.

  Norwonk; er du personlig helt komfortable med at vi i Norge ikke lengre har noe gull? Føler du deg trygg på at aksjer og verdipapirer og forskjellige lands valutaer vil være sikker som banken i årene fremover?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Alan Greenspan var i årevis sentralbanksjef i USA og sa dette i et intervju med Fox News:

  Fox: “So why do we need a central bank?”

  Greenspan: “Well, the question is a very interesting one. We have, at this particular stage, a fiat money, which is essentially money printed by a government, and it’s usually the central bank which is authorized to do so. Some mechanism has got to be in place that restricts the amount of money which is produced, either a gold standard or currency board or something of that nature, because unless you do that, all of history suggests that inflation will take hold with very deleterious effects on economic activity…There are numbers of us, myself included, who strongly believe that we did very well in the 1870-1914 period with an international gold standard.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Hei, vil informere om at lederen i Kystpartiet har skrevet et svar til din kommentar på bloggen til Kystpartiet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Det bør definitivt vekke bekymring at Norge ikke har gull.

  Tror mange økonomoer sliter litt med skille mellom reelle verdier og rene monetære verdier.

  Etter gullstandaren forsvant er det ikke lengre noe som sikrer oss at en penge faktisk representerer det den skal.

  Et eksempel er hvis man selger en sau til usa for 10 dollar og våre amerikanske venner lover å betale om et år. halverer dollaren seg i verdi på det året så får vi egentlig bare 5 dollar for sauen. Hadde usa lovet oss 10 gram gull istedet om et år, ville “kun” et nytt gigantisk funn av gull kunne påvirket prisen på sauen.

  Vi må for guds skyld investert i reelle verdier, ellers er vi underlagt andre.

  Se på jappetiden, Norgesbank drev med en tullete valutakurv politikk, som innebar at Norge ble styrt etter hvordan bla Tysklands valute utviklet seg. Dette gav oss en sky høy rente og mange folk tapte masse penger,

  de kan takke tåpelig politikk for dette.

  Vel vel, kjempe bra artikell

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Takk for innspillet Henrik Ibsen. Han snakket ikke tull altså, med skuespillet om Naar vi døde vaagner…:-)

  Jeg er bekymret over at Norge ikke har gull lenger og jeg er også bekymret over at så få vanlige folk er bekymret. At økonomene tror dette er fine greier bør bare mane til ennå mere bekymring.

  Inflasjon ja, jeg leser at sentralbanken i USA tenker å senke renten ytterligere og at det satte fart på børsene der (og her i Europa) i går. Det betyr bare at karusellen fortsetter ennå en stund og at krasjet blir desto større. Mere penger i produksjon og omløp og nok en sjanse for folk til å sette penger i aksjer og tape når det går nedover igjen, fordi det vil gå nedover igjen.

  Lavere renter i USA gir lavere renter her også, i alle fall lavere enn sentralbanken hadde sett for seg. Billige penger gir større aktivitet på børsene og økt iflasjon i en tid da vi heller burde ta det roligere.

  Gull er noe annet. Leste idag for første gang at en snakket om peak-gold. Mange er kanskje kjent med begrepet peak-oil der halvparten av oljen er utvunnet. Nå har kanskje det samme skjedd med gull. Alt det lettvinte gullet er utvunnet og det som er igjen er vanskelig tilgjengelig og selvfølgelig stadig dyrere å utvinne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. I etterpåklokskapens tegn var dette interessant lesing, vi skriver nå november 08 og ser nå at gull har økt enda mer i verdi siste året mens papirverdiene i oljefondet har fordampet

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Ja, det har gått som jeg fryktet. Selv om gull har vært på over 1000 dollar og nå er rundt 815, har kronen svekket seg og selv den manipulerte papirvalueringen av gull tilsier en pris pr. unse på nesten 5.700 NOK. Den 7. november ifjor var den altså på 4.435!

  Ifølge økonomer som Bob Chapman, Max Keiser m.fl. kan interessante ting skje på gullmarkedet i desember. COMEX hvor gull omsettes driver med omfattende manipulasjoner for å holde gullprisen nede og tiltroen og verdien til dollar oppe. Det omsettes gull på papiret som overstiger det de kan levere hvis kjøperne krever fysisk leveranse. Økonomene sier at mange aktører er mektig lei av disse manipulasjonene og vil kreve fysisk levering i desember. Det vil bli interessant å følge med på i hvor stor grad dette vil skje og om de klarer å fremtvinge fysisk leverering. Det er jo ikke sikkert når det nå til dags er blitt vanlig med svindel uten konsekvenser fra myndighetshold.

  Et annet moment er hvor mye mere gull har de vestlige sentralbankene og vil de selge til det bitre enden for å redde dollaren? Imens hamstrer østlige land gull og Iran har nylig kjøpt gull for titalls milliarder dollar.

  Flere økonomer snakker også om en global devaluering av alle valutaene. Dette vil sende verdien på gull til månen, men kan også bli møtt med konfiskering, eventuelt en høy omsetningsskatt på gull.

  Man er aldri helt trygg med sine verdier, men hvis jeg hadde store verdier jeg ville ta mest mulig vare på, ville jeg helt klart heller ha dem i varige verdier som gull og sølv kontra papirpenger og verdipapirer som andre har kontroll på utviklingen av.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. Det er på høy tid at det organiseres en gruppe som ordner opp med de kriminelle elementene på stortinget.

  Disse kjeltringene må stoppes med de hjelpemidler som er NØDVENDIG.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00